کلاس اولی های دیروز
مدرسه قطعه ای از بهشت است به این قطعه از بهشت خوش آمدید.

راهبرد حل مسئله فصل ۱ رياضی دوم ابتدايی

هدف: آموزش راهبرد حل مسئله ( رسم شكل)

نگاه کلی: دانش آموزان با راهبرد حل مسئله با رسم شکل در کلاس اول آشنايی دارند و توانايی به دست آوردن

جواب بعضی از مسئله ها را با رسم شكل هاي ساده، چوب خط، محور و... به دست آوردند.در اينجا ياد آوری

می کنيم که يکی از راههای حل کردن مسئله کشيدن شکل مناسب است و برای اين کار لازم نيست شکلهای

مسئله را نقاشی کنيم بلکه کشيدن يک مدلی از آن کافی است و با کشيدن شکلهای ساده مثل گردی ويا سه

گوش ويا... می توانيم مسئله را حل کنيم.

مهارت: درك مفهوم مسئله و حل آن با رسم شكل

روش تدريس:يک نمونه از مسئله که همان مسئله اول باشد را با کمک دانش آموزان حل می کنيم بقيه مسائل

را خود دانش آموزان به صورت گروهی يا انفرادی حل می کنند.

توصيه های آموزشی:

۱-در اين دو صفحه دانش آموزان با استفاده از رسم شكل هاي ساده، چوب خط، محور به حل مسئله می پردازند

. از يک جا به بعد دانش آموزان آزاد هستند که خود تعيين کنند در حل مسئله با رسم شکل از چه ابزاری

استفاده کنند مگر اينکه معلم برای دانش آموز مشخص کند که از چه ابزاری استفاده کند.

ا می خواهد که بعد 􀄔 ۲-در فعاليت جانبی اولی مهارت حدسيه سازی را در دانش آموزان رشد می دهد و از آ

از حدس زدن صحت حدس خود را آزمايش کنند.

۳- در فعاليت جانبی دوم دانش آموزان با خط کش و شابلون تقارن نسبت به محور افقی و عمودی همزمان را

رسم می کنند.توجه داشته باشيد که دانش آموزان از اين نوع فعاليتها در کلاس اول انجام داده اند.

۴-در تقارن نسبت به محور افقی و عمودی همزمان ابتدا به صورت دست ورزی و با رسم يک شکل ساده با

مدا پر رنگ و با تا کردن کاغذ به صورت عمودی و پر کردن اثر مداد سپس با تا کردن آن به صورت افقی فعاليتی

را انجام می دهيم تا يک بار ديگر مفهوم تقارن و تقارن نسبت به محور افقی و عمودی همزمان در ذهن دانش

آموز تداعی شود سپس فعاليت کتاب را انجام می دهيم.

فصل ۱ درس ۲ رياضی دوم ابتدايی

هدف: ۱-شناخت عدد دو رقمی و درک رقم

مهارت هايی که دانش آموزان در کلاس اول کسب کرده اند: دانش آموزان مهارت قرار دادن اعداد در جدول را كسب كرده اند.

مهارت دسته بندي كردن را كسب كرده اند.

مهارت نوشتن عدد و حروف ده  دهي را كسب كرده اند.

مهارت نوشتن اعداد دو رقمي را كسب كنند.

مهارت نوشتن عبارت فارسي به رياضي و بالعكس را آموختهاند

الگويابی شطرنجی را به راحتی انجام می دهند.

هدف فعاليت اول: ۱-ياد آوری قرار دادن اعداد در جدول ارزش مکانی و يا خارج کردن آن از جدول ارزش مکانی

۲-ياد آوری نوشتن عددی و حروفی ده دهی اعداد

روش تدريس فعاليت اول:

می توان فعاليت را به صورت

۱- كار گروهي انجام داد.

۲- به گروه ها تعداد زيادي چينه، چوب كبريت، حبوبات و دكمه داده شود كه دسته هاي ده تايي و يكي درست كنند و در جدول

بگذارند و بخوانند.

۳- به صورت حروفي و عددي بنويسند.

هدف فعاليت دوم: ۱-ساخت عدد دو رقمی با استفاده از ارقام داده شده و توانايی خواندن و نوشتن آنها

۲-درک رقم و تفاوت آن با عدد

۳-درک ارزش هر رقم در يک عدد دو رقمی و درک جايگاه آن با استفاده از جدول ارزش مکانی

روش تدريس فعاليت دوم:

۱- معلم كارت هايي كه روي آن ها اعداد ۱ تا ۹ نوشته شده است را مي دهد.

۲- به هر گروه ۲ كارت

۳- معلم مي خواهد كه ۲ كارت را كنار هم بگذارند و عدد ساخته شده را بخوانند.

۴- يكبار ديگر كارت ها را جابه جا كنند و بخوانند.

۵- معلم مي پرسد اين عدد ساخته شده از چند كارت استفاده شده است؟ و يك عدد ۲ رقمي ساخته شده هر كدام از اين

كارت ها يك عدد يك رقمي روي آن نوشته شده

و اعداد از ۰ تا ۹ را يك رقمي م يگوييم و اين اعداد كنار هم قرار م يگيرند و اعداد دو رقمي يا سه رقمي و غيره را مي سازند.

توصيه های آموزشی:

۱ -دانش آموزان اکثر اين فعاليتها را در کلاس اول آموختند در اين قسمت فقط ياد آوری است.

۲ -دانش آموزان تفاوت رقم و عدد را درک می کنند.رقم از ۰تا ۹ می باشد که با استفاده از اين ۱۰ رقم همه عددها

ساخته می شوند.

۳ -دانش آموزان بايستی به اين درک برسند که با دو رقم متفاوت می توان ۴ عدد دو رقمی ساخت.

۴ -براي تثبيت در درک رقم و شناخت اعداد دو رقمي تمرينات متفاوتي به گروه ها داده شود هم با كارت و هم بدون كارت

[ یکشنبه سی ام مهر ۱۳۹۱ ] [ 23:3 ] [ مریم دلخون ] [ ]
.: Weblog Themes By Weblog Skin :.
درباره وبلاگ

سلام من معلم پایه سوم ابتدایی شهرستان پیرانشهر و سرگروه درسی در پایه مذکور هستم البته معلم دانش آموزان قبلیم که پایه اول و دوم بودند.چون کلاسم برای طرح دوره ای انتخاب شده این دوره سه ساله را با هم بودیم با امید رضایت خدا و بچه ها و...
امکانات وب