کلاس اولی های دیروز
مدرسه قطعه ای از بهشت است به این قطعه از بهشت خوش آمدید.

مشخصات کلی

به نام خدا

طرح فرآیندیاددهی ویادگیری

نام ونام خانوادگی:                   درس:علوم                     موضوع:نیازهای جانوران            پایه :سوم                                      صفحه 10تا13                  

هدف کلی

دانش آموزان بانیازهای مختلف جانوران آشناشوند.

 

اهداف جزئی

-        دانش آموزان بتوانند معنی کلمه نیازرابگویند.

-        دانش آموزان بتوانند نیازهای گوناگون جانوران رابگویند.

-        دانش آموزان بتوانند برای نیازهای جانوران توضیحی ارائه دهند.

-        دانش آموزان بتوانند برای نیازهای جانوران مثالی بزنند.

 

وسایل موردنیاز

عکس جانوران- عکس لانه جانوران – فیلمی ازجانوران- تلویزیون وcd- کتاب درسی – وسایل گروهبندی

 

چینش کلاس

Uشکل ونیم دایره ای

 

مفاهیم کلیدی

نیاز- نیازجانوران- لانه

 

روش تدریس

ایفای نقش – نمایشی – سخنرانی – پرسش وپاسخ -

 

ایجادانگیزه

قبل ازشروع بحث اصلی ومعرفی درس جدید فیلمی به دانش آموزان نشان می دهیم ومی گوییم بادقت گوش کنید و موضوع درس راپیداکنید.

 

ارائه درس

باسلام واحوالپرسی به کلاس واردمی شویم وحضوروغیاب می کنیم .آنهاراگروهبندی می کنیم بعدازاطمینان یافتن ازآمادگی دانش آموزان سوالاتی ازدرس قبل راازآنهامی پرسیم.سپس می گوییم قبل ازاینکه درس جدیدراشروع کنیم باهم فیلمی رانگاه می کنیم وشمابعدازتماشای بادقت فیلم موضوع راحدس بزنید.

بعدازتماشای فیلم وحدس دانش آموزان ،موضوع رامعرفی می کنیم وازچندنفرمی خواهیم کلمه نیازراتعریف کنند.سپس آن رابه جانوران تعمیم می دهیم ومی گوییم همانطورکه مانیازهایی داریم جانوران هم نیازهایی دارند.حالاشماباهمفکری بااعضای گروه نیازهای جانوران رانام ببرید.سپس آنهارادرتابلوی کلاسی می نویسیم .سپس به گروه هامی گوییم تعریفی برای این نیازهاارائه دهندودوباره تعاریف رابصورت جمعی ازآنهامی پرسیم.

 

ارزشیابی

تشخیصی:

-        فرضیه چیست؟

-        برای اینکه ازنتایج کارمان اطمینان پیداکنیم بایدچه کارکنیم؟

تکوینی:

-        نیازچیست؟

-        نیازجانوران رانام ببرید.

-        نیازهای جانوران راتعریف کنید.

پایانی:

-        پرسیدن سوالات ارزشیابی تکوینی بصورت انفرادی

-         نام بردن جانوران وبیان شکل لانه آنها

 

فعالیت تکمیلی

تصاویری ازلانه جانوران پیداکنیدوآنهاراروی مقوابچسپانید.(گروهی)

 

 

[ جمعه بیست و هشتم مهر ۱۳۹۱ ] [ 0:52 ] [ مریم دلخون ] [ ]
.: Weblog Themes By Weblog Skin :.
درباره وبلاگ

سلام من معلم پایه سوم ابتدایی شهرستان پیرانشهر و سرگروه درسی در پایه مذکور هستم البته معلم دانش آموزان قبلیم که پایه اول و دوم بودند.چون کلاسم برای طرح دوره ای انتخاب شده این دوره سه ساله را با هم بودیم با امید رضایت خدا و بچه ها و...
امکانات وب